Regulamin

1. Zasady ogólne

Regulamin sprzedaży drogą elektroniczną udziału w „Campie sportowo – językowym” prowadzonym przez Fundację Basket 4 Kids z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Jędrzychowska 20D, 65-385 Zielona Góra, wpisanymi do KRS nr 0000611070 NIP 8522619955,  REGON 364130806 ,

Fundacja Basket 4 Kids dalej jako Basketschools.pl/sklep prowadzi działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży jako formy spędzania wolnego czasu oraz organizacji kolonii, obozów i campów.

Niniejszy regulamin zawiera zasady sprzedaży udziału w campie za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży udostępnionego pod adresem: www.abilet.pl oraz www.basketschools.pl/sklep

Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w niniejszym regulaminie. Użytkownik ma obowiązek do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zakupem.

Wszystkie ceny podane w basketschools.pl/ sklep są cenami brutto. Fundacja jest zwolniona z podatku Vat ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. (art. 43 ust 1 ustawy o VAT)

Zamówienie na udział w campie jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji po dokonaniu płatności oraz jej pozytywnej weryfikacji; brak zapłaty w terminie skutkować będzie anulacją zamówienia.

„Udział w campie” – oznacza udział uczestnika uprawniający do udziału w określonym terminie i w określonym miejscu, możliwy do nabycia za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży udostępnionego pod adresem: basketschools.pl/sklep, potwierdzenie zakupionego udziału będzie przesłane na email kupującego w formacie pdf.

Ze względu na charakter campu zwrot środków za udział w campie po otrzymaniu płatności przez organizatora nie jest możliwy.

2. Zamówienia i rejestracja

1. Zakup udziału w campie następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny www.abilet.pl lub www.basketschools.pl/sklep, zamówienia oraz dokonanie za pośrednictwem operatora www.Payu.pl zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez: a) każdorazowe przejście przez Kupującego ścieżki składającej się z poszczególnych kroków wyboru terminu campu, b) akceptacji kosztów zamówienia i zasad zakupu, oraz zapłatę za udział za pośrednictwem serwisu Payu.pl c) potwierdzenie dokonanego zamówienia odbywa się poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży udziału w campie na dany turnus za pośrednictwem Witryny.

4. Rejestracja w basketschools.pl/sklep jest obowiązkowa. Podczas rejestracji klient wypełnia formularz, który zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej (email), numer telefonu, login i hasło. Klient po dokonaniu rejestracji oświadcza – że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za prawidłowość tych danych. Po prawidłowym przebiegu procesu rejestracji – klient otrzymuje dostęp do basketschools.pl/sklep  za pomocą loginu i hasła. Klientowi nie wolno udostępniać swojego konta osobom trzecim do tego nieupoważnionym oraz powinien zachować w tajemnicy login i hasło.  Usługobiorca ma prawo zweryfikować poprawność danych podanych podczas rejestracji. Fundacja Basket 4 Kids zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania konta, dostępu do niego w sytuacji stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone lub zostało wykorzystane przez osoby trzecie do tego nieupoważnione.

5. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikami mogą być również osoby, które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zobowiązania zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Zakup udziału w campie może zostać dokonany przez klienta zarejestrowanego. Wysyłając zamówienie klient oświadcza – że zapoznał się z regulaminem dot.  zamawiania online w serwisie basketschools.pl/sklep. Formy płatności są ustalane indywidualnie w basketschools.pl/sklep przez właściciela konta online w Payu.pl. W momencie zakupu udziału – klient otrzyma fakturę. (Klient zobligowany jest do zaznaczenia tego faktu podczas rejestracji/zamówienia oraz podania pełnych danych koniecznych do wystawienia dokumentu).

3. Płatności pośrednictwem serwisu Payu.pl

1. Płatność za zamówiony udział w campie następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Payu.pl

2. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów poza kosztem udziału w campie widocznym w podsumowaniu zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

3. Zamówienie nieopłacone w ciągu 30 minut zostaje automatycznie anulowane.

4. Zwroty i reklamacje

1. Udział w campie, który nie zostanie zrealizowany nie podlega zwrotowi lub prawu odstąpienia od umowy o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), chyba że postanowienia niniejszego paragrafu mówią inaczej.

2. Udział w campie, który nie zostanie zrealizowany nie podlega wymianie na inny termin campu.

3. Użytkownik ma prawo do zwrotu udziału w campie w przypadku okoliczności uniemożliwiających realizację zakupu, leżących po stronie Sprzedawcy.

4. W przypadku odwołania campu Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail i dokona zwrotu środków na rachunek, z którego dokonano płatności zgodnie z ustawą z dnia 31.03.2020 roku.

5. Każdemu klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres email podany na stronie internetowej Usługobiorcy. Każda reklamacja powinna zawierać każdorazowo dane klienta jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), telefon kontaktowy.

6. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do rozpoznania reklamacji do 14 dni od prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego (jeżeli podane dane są niekompletne lub nieprawidłowe – czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełnienia wymaganych danych przez klienta składającego reklamację). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej (email) podanego podczas zgłoszenia reklamacyjnego.

7. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy złożyć opis zaistniałej sytuacji.

9. Wszelkie reklamacje należy kierować na adresy wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub na adres email: info@basketschools.pl

10. Termin składania reklamacji upływa w momencie rozpoczęcia wydarzenia, którego reklamacja dotyczy.

11. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego.

12. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługę Payu.pl rozpatrywane są przez Payu.pl na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie www.payu.pl. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie tej usługi.

5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Sprzedawca. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym przygotowania i realizacji umowy sprzedaży udziału w campie.

2. Dokonując zakupu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych organizatorowi wydarzenia, na które dokonywany jest zakup oraz realizacji dostawy.

3. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

4. Usługobiorca przykłada szczególna wagę do danych osobowych swoich klientów. Wszelkie dane są zabezpieczone i nie są udostępnianie osobom postronnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Podanie danych podczas rejestracji/zamówienia jest dobrowolne oraz konieczne do złożenia zamówienia. Dane podane podczas rejestracji/zamówienia są wykorzystywane do celów: realizacji zamówienia, kontaktowych z klientami, księgowych, marketingowych oraz innych czynności związanych z działalnością właściciela. Każdy zarejestrowany klient ma prawo wglądu do swoich danych, modyfikacji ich oraz usunięcia. Usługobiorca w ramach prowadzonych akcji promocyjno-marketingowych i konkursów wykorzystuje dane klientów do przesłania stosownych informacji – jednakże można zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji. Dane klientów mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa polskiego.

5. Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

6. Klient ma prawo do sprostowania niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych oraz do ich uzupełnienia w sytuacji, gdy są one niekompletne;

7. Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji gdy jego dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes właściciela. W razie takiego sprzeciwu właściciel zaprzestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że – wykaże istnienie istotnych oraz uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które to obiektywnie mają pierwszeństwo nad niedogodnością lub służą obronie roszczeń właściciela. Prawo sprzeciwu przysługuje również klientowi w sytuacji gdy przetwarzanie danych dotyczy marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) – bez względu na podstawę prawną takiego przetwarzania czy uzasadniony interes Usługobiorcy. W każdej sytuacji poprzez zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcie zgody w tym zakresie, spowoduje iż zostanie zaprzestane przetwarzanie danych klienta – w tych celach.

8. Klient ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Wszelkie dokumenty (wnioski) dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy składać mailowo na adres email podany na stronie internetowej lub listownie na adres siedziby Usługobiorcy
Wszelkie dostarczone wnioski zostaną rozpatrzone niezwłocznie, najpóźniej do jednego miesiąca od daty dostarczenia. Usługobiorca zastrzega sobie jednak przedłużenie ww. terminu, ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejny dodatkowy miesiąc. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że klient otrzyma informację o rezygnacji – cofając jego zgodę.

11. Strony postanawiają, że w celu spełnienia kryteriów i obowiązków wynikających z przepisów prawa polskiego, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. – dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – RODO, jak również w celu prawidłowej realizacji postanowień niniejszego regulaminu.

6. Inne postanowienia

1. Zakazane jest przesyłanie przez Kupującego informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści sprzedawca ma prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca nie odpowiada za błędy w trakcie korzystania z serwisu wynikające z nieumiejętnego korzystania z serwisu przez Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.

3. W przypadku nieważności części postanowień niniejszego regulaminu reszta zachowuje swoją ważność.

4. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie Sprzedawcy

5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym poddane będą do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu

7. Kwestie techniczne

Usługodawca dokłada wszelkich starań aby serwis basketschools.pl/sklep – działał prawidłowo bez jakichkolwiek zakłóceń. W sytuacji wystąpienia awarii, dołoży wszelkich starań – aby ograniczyć brak możliwości składań zamówień online. Za awarię uznaje się stan, w którym klienci utracili możliwość złożenia zamówienia online lub nie mają możliwości zalogowania się do uprzednio utworzonego swojego konta.

8. Zmiany w regulaminie

Usługodawca w każdej chwili może dokonać zmiany regulaminu – wprowadzając nową usługę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez właściciela, który nie może być krótszy – niż 14 dni od momentu udostępnienia klientom zmienionego regulaminu. Klient w sytuacji dokonywania zamówienia przy pierwszym logowaniu lub złożenia zamówienia po wejściu w życie zmienionego regulaminu – zostanie poinformowany o takiej zmianie i jej akceptacji.

9. Postanowienia dodatkowe

1. Zgodnie z art. 558 § 1 kc Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Usługobiorcy – w ramach wszelkich umów zawieranych w basketschools.pl/sklep.
2. Usługodawca w każdym momencie jest uprawniony do podjęcia działań zmierzających do zweryfikowania prawdziwości informacji podanych przez Usługobiorcę. Usługodawca zobowiązuje się udostępniania wszelkich dokumentów Usługodawcy – na jego wyraźną prośbę – potwierdzających rzetelność i prawdziwość tych informacji.


3. Usługodawca nie gwarantuje, że serwis basketschools.pl/sklep jest wolny od błędów lub, że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać  bez jakichkolwiek zakłóceń oraz innych problemów. Niemniej jednak ze względu na bardzo szybki rozwój innowacyjnych technik włamań i ataków na sieć internetową, Usługodawca nie gwarantuje, że basketschools.pl/sklep będzie wolne od podatności na ww. zagrożenia.

4. Usługodawca oraz wszyscy jego dostawcy nie odpowiadają za wszelkie szkody lub wszelkie naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez działanie i funkcjonowanie serwisu basketschools.pl/sklep – włączając do tego szkody spowodowane poprzez brak możliwości użytkowania, przerw w działaniu, powtarzalne, incydentalne oraz nietypowe szkody – włącznie z utratą zysków Usługodawcy.

5. Usługodawca nie weryfikuje poprawność wprowadzanych samodzielnie przez Usługobiorcę treści,  informacji etc. w ramach dostępu do panela administracyjnego. Usługobiorca korzysta z panela administracyjnego, wprowadzając wszelkie dane, korzystając zarówno ze wszelkich jego funkcjonalności – wyłącznie na własną odpowiedzialność. Dodatkowo Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy żadnej odpowiedzialności za działania siły wyższej.

6. Usługodawca nie odpowiada prawnie w żadnym przypadku przed Usługobiorcą – za powstałe wszelkiego rodzaju szkody w wyniku korzystania, nieprawidłowego korzystania lub niemożności korzystania z serwisu basketschools.pl/sklep. Wszelkie ograniczenia dostępu do basketschools.pl/sklep spowodowane wyłącznie przez Usługobiorcę regulują zapisy w umowie pomiędzy stronami

7. Wszelkie spory pomiędzy klientem a właścicielem mogą być rozwiązywane w drodze mediacji lub poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby właściciela. Każdy może zapoznać się z regulaminem, który udostępniony jest na stronie internetowej właściciela. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr. 141, poz. 1176 z zm.)

8. Zgodnie z art. 38 prawa konsumenta (Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) – klient nie może zrezygnować z dokonanego zakupu.